Stanovy zapsaného spolku „Nové Habří, z.s.“

 

           

Zapsaný spolek „Nové Habří, z.s.“ (dále jen spolek) vzniká jako dobrovolné společenství občanů, kteří mají zájem aktivně se podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a rozvoji části obce Velké Popovice – Nové Habří.

 

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Nové Habří, z.s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Nové Habří 507, 251 69 Velké Popovice

 

 

Čl. 2

Statut spolku

1.      Spolek je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.      Spolek je právnickou osobou, vzniklou v souladu se zákonem č.83/1990 Sb.

 

 

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

 

1.      Cílem spolku je

  1. aktivně se podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a zachování jeho klidového území pro další generace, podpora udržitelného rozvoje života
  2. zvyšovat kvalitu životního prostředí v části obce Velké Popovice - Nové Habří
  3. spolupracovat s příslušnými subjekty na výstavbě důstojné komunikace k přírodnímu parku Velkopopovicko v části obce Velké Popovice - Nové Habří
  4. propagace a udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve Velkých Popovicích a v přilehlém přírodním parku Velkopopovicko
  5. tvorba kulturní platformy a zázemí pro individuální aktivity jednotlivců i skupin, spolupráce s jinými spolkami, jejichž činnost je v souladu se stanovami spolku.


 

 

2.      Spolek bude svých cílů dosahovat především těmito prostředky

  1. příspěvky členů, dary právnických a fyzických osob, dotace, strukturální fondy
  2. komunikace s příslušnými úřady (zprostředkování) -
  3. pozitivní ovlivňování zástupců obce, kraje, státní zprávy a investorů při rozhodování o záležitostech s dopadem na přírodní park Velkopopovicko a nejbližší okolí.
  4. Návrhem a prípravou konkrétních projektů rozvoje prírodního parku Velkopopovicko a nejbližšího okolí

 

 

 

 

 

Čl. 4

Členství

 

1.      Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Na členství není právní nárok.

2.      Členové spolku mají právo se podílet na naplňování cílů spolku, být o veškeré činnosti spolku informováni, mohou volit a být voleni do orgánů spolku

3.      O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

4.      Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5.      Členství zaniká:

a)      vystoupením člena písemným oznámením radě,

b)      úmrtím člena,

c)      u právnické osoby jejím zrušením,

d)     zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku

e)      zánikem spolku.

6.      Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku/dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou spolku.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1.      Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze,

b)      volit orgány spolku,

c)      být volen do orgánů spolku,

d)     obracet se na orgány spolku podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)      být informován o aktivitách a činnosti spolku

2.      Člen má povinnost zejména:

a)      dodržovat stanovy spolku

b)      aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d)     platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

e)      dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

 

Čl. 6

Orgány spolku

 Orgány spolku jsou:

a)      valná hromada,

b)      rada spolku,

c)      předseda, místopředseda

 

 

 

Čl. 7

Valná hromada

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku

2.      Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku

3.      Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však dvakrát ročne

4.      Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá předseda spolku, nebo nejméně polovina členů spolku.

5.      Valná hromada zejména:

a)      rozhoduje o změnách stanov spolku

b)      schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)      volí členy rady spolku,

d)     rozhoduje o počtu členů rady spolku,

e)      rozhoduje o zrušení členství,

f)       rozhoduje o zrušení spolku.

6.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

7.      Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

8.      Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

 

 

Čl. 8

Rada spolku

1.      Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2.      Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3.      Rada má lichý počet členů, nejméně 5 a více

4.      Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.

5.      Rada zejména:

a)      volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b)      koordinuje činnost spolku,

c)      svolává valnou hromadu,

d)     zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

e)      rozhoduje o přijetí za člena spolku

 

6.      Předseda a místopředseda rady zastupují spolek navenek a jednají společně jeho jménem.

7.      K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.

8.      Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9.      Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10.  Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

 

Čl. 9

Předseda

1.      Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

2.      Předsedu volí rada spolku.

3.      Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

4.      Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.

 

 

 

 

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

1.      Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.      Zdroji majetku jsou zejména:

a)      dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)      výnosy majetku,

c)      členské příspěvky

d)     dotace a granty

3.      Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4.      Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 

Čl. 11

Zánik spolku

1.      Spolek zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolek na základě rozhodnutí valné hromady,

b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2.      Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1.      Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolek.

2.      Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

Ve Velkých Popovicích, dne 14.9.2015

 

 

Předseda                                                                                 Místopředseda

 

Ing. Jiří Randák                                                                      Ing.Luboš Papcún